top of page

Nyeremyényjáték

A Troubadour Books nyereményjátéka az Instagramon / 2024. december 20 – január 3.A Troubadour Books Kft sorsolásos promóciós és direkt marketing célú, nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Nyereményjáték”). A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal a Troubadour Books a vevőkörét bővítse és direkt marketing adatbázisát építse. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás. A hozzájárulás megadása nem kötelező, a Játékos dönthet úgy, hogy a direkt marketing célú hozzájárulást nem kívánja megadni vagy azt visszavonja, azonban ezzel együtt a Nyereményjátékban történő részvételét is megszünteti, illetve részvételét kizárja.


A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A Játékos a Nyereményjátékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Nyereményjátékban megszűnik.

A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatban a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a kártérítési felelősségét.


A Nyereményjáték Szervezője

A Nyereményjáték szervezője a Troubadour Books Kft. (Székhely: 2143 Kistarcsa, Bem u. 13.; Adószám: 29211450-2-13, a továbbiakban „Szervező”)

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött belföldi, magyar állampolgár, természetes személy, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, kivéve

  •  a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;

  • akit a Szervező a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizárt;  


Feltételek, időtartam

Nyereményjáték kezdete: 2023. december 20.

Nyereményjáték vége: 2024. január 3., 23:00

Nyereményjáték feltétele:

  • Bekövetni a Troubadour Books Instagram oldalát

  • Kedvelni a nyereményjátékra felhívó Instagram posztot

  • Taggeld be kommentben, akinek ajánlanád a könyvet

Sorsolás: 2023. január 4.


A Nyereményjátékon történő részvétel díjmentes. A Nyereményjátékban csak valós Instagram profillal lehet részt venni. (A Játékos rendelkezzen érvényes e-mail címmel.)


Sorsolás menete

A sorsolás szoftveres módszerrel történik, melynek során a „Sorsolás nyereménye” pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A Szervező a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsol ki. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 5 naptári napon belül nem elérhető, úgy a Szervező értesíti és felkéri a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.A Szervező a sorsolást követően a nyerteseket Instagramon és/vagy e-mailben értesíti a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követően a Troubadour Books Instagram oldalán hozza nyilvánosságra.

A Szervező jogosult a sorsolásról és a nyeremény átadásáról kép-, videó-, és hangfelvételt készíteni, és azokat a Szervező jogosult az üzleti tevékenysége során, az általa működtetett bármely nyomtatott vagy elektronikus médiában, weboldalon, YouTube csatornán, Instagram vagy Facebook oldalon korlátlanul felhasználni. A sorsoláson résztvevő Játékos és a Nyertes köteles külön nyilatkozni írásban a Szervező részére, hogy a Játékos a róla készült kép-, videó-, és hangfelvételeket időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja nyilvánossághoz közvetítés, sugárzás vagy adatátvitel útján. A Játékos engedélye és hozzájárulása időben korlátlan és világraszóló, egyúttal díjmentes.


Sorsolás nyereménye

1 db, a szerző által dedikált Herczeg Zoltán – Divatmajom a ketrecben című könyv


Nyeremény átvétele

A sorsolás során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni és a nyereményt átadni. A Játékosok vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 30 naptári napon belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A nyeremény pénzre nem váltható át.A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

1 Comment


Guest
Dec 19, 2023

Teszt

Like
bottom of page